Kvalitetsmålinger – Ernæring

januar 21, 2013

Da har vi lagt enda en måned med kvalitetsmålinger bak oss, og i desember 2012 hadde vi hovedfokus på ernæring. Etter samråd med arbeidsgruppen for ernæringsposjektet bestemte vi oss for å se på tre områder. Oppsummering av kvalitetsmålingene finner man i nyhetsbrev

Resultatene viser at ansatte har gjort en kjempeinnsats og ønsker å heve kvalieten for å skape varig forbedring på vår tjeneste.

Reklame

Kvalitetsmålinger november

desember 10, 2012

Da har vi lagt november måned med hovedfokus på hygiene bak oss. Kvalitetsmålingene er unnagjort og resultatene er offentliggjort. Nyhetsbrev oppsummerer i korte trekk funnene våres.

20121210-161001.jpg

Vi ser frem til et forbedringsarbeid og er klar for desember sitt innsatsområde – ernæring!

Ønsker alle sammen lykke til meg kvalitetsmålingene.


Tavle fylt med kvalitet!

november 19, 2012

Rokilde Sykehjem startet opp med systematisk kvalitetsmålinger i oktober, og den første måneden er vel tilbakelagt og vi er godt i gang med måned nummer to.

20121119-192307.jpg
<br

Etter litt ventetid, er de samlede resultater for enheten publisert på egen travle.

Måleresultatene for inneværende måned, med innsatsområder hygiene, vil bli presentert i begynnelsen av desember.


Norsk Sykepleierforbund møter Rokilde sykehjem

november 15, 2012

I anledning 100-års markeringen til Norsk Sykepleierforbund (NSF) og regionvise medlemsmøter er fylkes- leder Gunhild Roaldsen i NSF, med følge på flere besøk rundt i Møre og Romsdal. Mandag 29. oktober kom de til Kristiansund.

Rolandsen kom sammen med fag- sjef Kari Elisabeth Bugge til Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem (USH).

20121115-175424.jpg
Fra venstre: Stephanie Helland, Gro Elisabeth Bugge og Britt E. Hjelle (Foto: G. Rolandsen)

Enhetsleder ved Rokilde sykehjem, Stephanie Helland presenterte hovedstrategien Utvikling gjennom kunnskap med fokus på hoved- og delmål til Utviklingssenteret.

Videre informasjon om Rokildes utviklings- og forbedringsprsjekter. Prosjektet Aktiv omsorg, hvor det nylig er åpnet en idebank ble frem- hevet, samt innføring av Aktivites- dosett. Andre prosjekter som ble presentert er Pasientsikkerhets- kampanjen med Sikker legemiddel- bruk i sykehjem, hvor Rokilde er med i et nasjonalt pilotprosjekt.

For å se effekten av utviklings- og forbedringsarbeidet har Rokilde startet med kvalitetsmålinger. I oktober var det aktiv omsorg og aktivitetsdosetten som var inn- satsområder. Andre innsatsområder vil følge. Resultatene av målingene ble presentert og tatt vel imot.


50 år sammenhengende arbeid i pleie og omsorg!

november 13, 2012

Rokilde sykehjem markerte mandag 12/11-12 hjelpepleier Bjørg Hammervold sin 70-års dag og at hun har arbeidet sammenhengende i pleie og omsorg i Kristiansund kommune i 50 år!

Bjørg startet å arbeide som assistent, ved den gang Clausensgate gamlehjem 12/11-62. Siden hun startet å arbeide som 20 åringen, har hun hatt forskjellige jobber i kommunen, men hele tiden innen samme sektor. I 1988 startet hun som assistent ved Rokilde sykehjem, hvor hun også tok sin fagutdanning i 1992. Bjørg gir uttrykk for at hun trives på avdelingen, med både kollegaer og pasienter.

20121113-233137.jpg
(Foto Petter Ingeberg)

Avdelingssykepleier Karina Eckhoff med flotte kollegaer var med på markeringen. Fra arbeidsgiver fikk Bjørg gavekort, blomster og gode ord fra kommunalsjef Helge Carlsen og enhetsleder Stephanie Helland.

Vi bøyer oss i støvet og sier gratulerer Bjørg nok en gang, med både 70-års dag og med 50 års sammenhengende yrkeskarriere – vi ser frem til fortsettelsen!


Pasientsikkerhet i praksis, markering ved Rokilde USH

november 5, 2012

5.november 2012 markerte Rokilde sykehjem den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Rokilde USH har sammen med landets utviklinssentra for sykehjem deltatt på innsatsområdet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem». Prosjektperioden ble avsluttet i oktober, og det er nå arbeidet starter for fullt monn lokalt.

20121105-131801.jpg
Bildet over: personell fra pilotavdelingen ved Rokilde 4.etg. vil få en sentral rolle i det videre implementeringsarbeidet. I bakgrunnen: prosjektleder Karina Eckhoff.

Ved dagens markering ga prosjektgruppen en presentasjon av hva som har skjedd i prosjektperioden, og videre informasjon om videre planer for spredning i Kristiansund kommune og i Møre og Romsdal fylke.

20121105-132524.jpg


Aktivitetskofferter i boks på Rokilde sykehjem

november 2, 2012

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland har i samarbeid utviklet Aktivitetskofferten, som er en videreføring av aktivitetsdosetten.
Et eksemplar av Aktivitetskofferten er gitt hvert av landets Utviklibgssenter for sykehjem (USH) i gave. Enhetsleder ved Rokilde sykehjem, Stephanie Helland har selv sørget for å kopiere innholdet til alle avdelingene, slik at koffertene blir tatt i bruk i daglige trivselstiltak. Av praktiske årsaker ble det valgt å bruke plastbokser i stedet for kofferter. Innholdet i koffertene er tilgjengelig på den nasjonale idébanken for aktiv omsorg, og er fritt til nedlasting og bruk. Innholdet kan selvsagt endres til mer lokale forhold, og suppleres etter egne ønsker og behov. Les mer på idébank for aktiv omsorg på den nasjonale siden for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

20121102-155839.jpg

 

Enhetsleder Stephanie Helland med aktivitetskofferter (i boks).


Kvalitetsmålinger Aktiv omsorg

november 2, 2012

Første måned med systematisk kvalitetsmåling er nå tilbakelagt. Fokuset har vært på Aktiv omsorg, og på følgende måleområder:

– fellesaktiviteter

– individuelle aktiviteter ved bruk av aktivitetsdosetter

– ut på tur

Alle avdelingene har full måloppnåelse i bruk av aktivitetsdosetter, gratulerer med innsatsen! Omfanget av fellesaktiviteter er stort, men her mangler måltall i forkant. Det samme gjelder «ut på tur». Oppsummering av målinger blir publisert her på Rokilde USH sin blogg, og på måletavler i avdelingene. Måletavlene er plassert tilgjengelig for alt personell, pasienter, pårørende og besøkende- og vil forhåpentligvis skape interesse. Nyhetsbrev Kvalitetsmålinger – oktober 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se resuktater her:Aktivitesmmålinger 2012 rokilde samlet (2)

 


Rokilde sykehjem innfører systematisk kvalitetsmåling!

oktober 4, 2012

Hvordan vite at en endring er en forbedring?

Fra og med 1.oktober 2012 starter Rokilde sykehjem med kontinuerlig måling.  Hver måned får sitt fokusområde med sine kvalitetsindikatorer. Måleområdene vil bli presentert i et årshjul for målinger.

Bakgrunnen er et generelt behovet for bedre metoder for kvalitet- og  internkontroll, samt nødvendigheten av å følge opp spesielle satsinger knyttet til prosjekt og forbedringsarbeid.

Det vil bli benyttet flere metoder for målinger, blant annet statistisk prosesskontroll. Les mer om kvalitetsmål på Helsebibliotekets nettsider.

Bilde over: Eksempel på hendeslesregistrering i statistisk prosesskontroll (SPC) fra www.helsebiblioteket.no

Første måling skjer i oktober 2012- og månedens innsatsområde er AKTIV OMSORG.

Vi ser på følgende fokusområder:

  • omfang av bruk av AKTIVITETSDOSETTEN
  • gjennomførte fellesaktiviteter
  • antall pasienter som deltar på turer

 

Foto: Arkivbilde fra Rokilde USH, trimstund.

Hvert innsatsområde blir målt på 3 fokusområder. Resultatene vil bli publisert avdelingsvis ved avslutning av hver måned, og på oppslagstavle i inngangspartiet for hele sykehjemmet. Vi ønsker at målingene skal gjøre sykehjemmet mer transparent, og at vi på den måten kan bidra til å øke bevisstheten rundt kvalitetsarbeid. Det man setter lyset på ses gjerne bedre enn det som ikke blir belyst. Det blir derfor viktig å foreta skyggemålinger som oppfølging i etterkant.

Andre innsats- og måleområder er for eksempel:

  • Legemiddelhåndtering/ legemiddelgjennomgang
  • Hygiene og smittevern
  • Ernæring og måltider
  • Brukermedvirkning, samarbeid med pårørende
  • Pasientsikkerhet, avvik

Rokilde USH ønsker at kompetanseheving også ses i sammenheng med funn i målingene, slik at fokusområder for internundervisning følger fokus på kvalitetsmål. I forkant av hver måling vil det bli utført Risiko- og sårbarehetsanalyse (ROS-analyse).

Resultat fra målingene vil bli publisert på bloggen. Følge med!


Omsorgskonferansen 2012 – Saman i same retning

juni 25, 2012

Tekst fra Fylkesmannens brev til kommunene» vedrørende årets konferanse: 

Fylkesmannens omsorgskonferanse 2012 – Saman i same retning
Omsorgstenestene i samhandlingsreforma sitt perspektiv er tema for Omsorgskonferansen
2012. Tittelen er Saman – i same retning. Dette viser til målet med samhandlingsreforma,
som er å førebygge meir, behandle tidlegare og samhandle betre. Image

Mål:
Vidareutvikle samhandlingskompetanse for å:
 gi heilskaplege og koordinerte tenester
 førebygge sjukdom
 fremme helse
 auke eigenmeistring

Målgruppe:
 Helse og sosialfagleg personell, leiarar på alle nivå i kommune- og
spesialisthelsetenesta og NAV
 Pårørande, pårørandeforeiningar og brukarorganisasjonar
 Politikarar
 Tilsette ved høgskular og vidaregåande skular i helse- og sosialfag
 Andre interesserte

Innsending av posters:
Alle som vil bidra med poster (stand/plakat/oppslag) til denne konferansen må sende inn eit
kort samandrag av det ein vil presentere; som kan vere eit forskings-, utviklings- eller
forbetringsarbeid under planlegging, gjennomføring eller som er avslutta. Frist er
1.september.

Årets omsorgspris blir delt ut den første konferansedagen, 19. september. Dette er eit av
høgdepunkta under konferansen. Prisen går til ein kommune eller ei kommunal tenesteeining
som har gjort eit spesielt arbeid eller tiltak som har ført til betre omsorgstenester for
brukarane. Frist for å fremje forslag er 1.august.