Norsk Sykepleierforbund møter Rokilde sykehjem

november 15, 2012

I anledning 100-års markeringen til Norsk Sykepleierforbund (NSF) og regionvise medlemsmøter er fylkes- leder Gunhild Roaldsen i NSF, med følge på flere besøk rundt i Møre og Romsdal. Mandag 29. oktober kom de til Kristiansund.

Rolandsen kom sammen med fag- sjef Kari Elisabeth Bugge til Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem (USH).

20121115-175424.jpg
Fra venstre: Stephanie Helland, Gro Elisabeth Bugge og Britt E. Hjelle (Foto: G. Rolandsen)

Enhetsleder ved Rokilde sykehjem, Stephanie Helland presenterte hovedstrategien Utvikling gjennom kunnskap med fokus på hoved- og delmål til Utviklingssenteret.

Videre informasjon om Rokildes utviklings- og forbedringsprsjekter. Prosjektet Aktiv omsorg, hvor det nylig er åpnet en idebank ble frem- hevet, samt innføring av Aktivites- dosett. Andre prosjekter som ble presentert er Pasientsikkerhets- kampanjen med Sikker legemiddel- bruk i sykehjem, hvor Rokilde er med i et nasjonalt pilotprosjekt.

For å se effekten av utviklings- og forbedringsarbeidet har Rokilde startet med kvalitetsmålinger. I oktober var det aktiv omsorg og aktivitetsdosetten som var inn- satsområder. Andre innsatsområder vil følge. Resultatene av målingene ble presentert og tatt vel imot.

Reklame

50 år sammenhengende arbeid i pleie og omsorg!

november 13, 2012

Rokilde sykehjem markerte mandag 12/11-12 hjelpepleier Bjørg Hammervold sin 70-års dag og at hun har arbeidet sammenhengende i pleie og omsorg i Kristiansund kommune i 50 år!

Bjørg startet å arbeide som assistent, ved den gang Clausensgate gamlehjem 12/11-62. Siden hun startet å arbeide som 20 åringen, har hun hatt forskjellige jobber i kommunen, men hele tiden innen samme sektor. I 1988 startet hun som assistent ved Rokilde sykehjem, hvor hun også tok sin fagutdanning i 1992. Bjørg gir uttrykk for at hun trives på avdelingen, med både kollegaer og pasienter.

20121113-233137.jpg
(Foto Petter Ingeberg)

Avdelingssykepleier Karina Eckhoff med flotte kollegaer var med på markeringen. Fra arbeidsgiver fikk Bjørg gavekort, blomster og gode ord fra kommunalsjef Helge Carlsen og enhetsleder Stephanie Helland.

Vi bøyer oss i støvet og sier gratulerer Bjørg nok en gang, med både 70-års dag og med 50 års sammenhengende yrkeskarriere – vi ser frem til fortsettelsen!


Rokilde sykehjem innfører systematisk kvalitetsmåling!

oktober 4, 2012

Hvordan vite at en endring er en forbedring?

Fra og med 1.oktober 2012 starter Rokilde sykehjem med kontinuerlig måling.  Hver måned får sitt fokusområde med sine kvalitetsindikatorer. Måleområdene vil bli presentert i et årshjul for målinger.

Bakgrunnen er et generelt behovet for bedre metoder for kvalitet- og  internkontroll, samt nødvendigheten av å følge opp spesielle satsinger knyttet til prosjekt og forbedringsarbeid.

Det vil bli benyttet flere metoder for målinger, blant annet statistisk prosesskontroll. Les mer om kvalitetsmål på Helsebibliotekets nettsider.

Bilde over: Eksempel på hendeslesregistrering i statistisk prosesskontroll (SPC) fra www.helsebiblioteket.no

Første måling skjer i oktober 2012- og månedens innsatsområde er AKTIV OMSORG.

Vi ser på følgende fokusområder:

 • omfang av bruk av AKTIVITETSDOSETTEN
 • gjennomførte fellesaktiviteter
 • antall pasienter som deltar på turer

 

Foto: Arkivbilde fra Rokilde USH, trimstund.

Hvert innsatsområde blir målt på 3 fokusområder. Resultatene vil bli publisert avdelingsvis ved avslutning av hver måned, og på oppslagstavle i inngangspartiet for hele sykehjemmet. Vi ønsker at målingene skal gjøre sykehjemmet mer transparent, og at vi på den måten kan bidra til å øke bevisstheten rundt kvalitetsarbeid. Det man setter lyset på ses gjerne bedre enn det som ikke blir belyst. Det blir derfor viktig å foreta skyggemålinger som oppfølging i etterkant.

Andre innsats- og måleområder er for eksempel:

 • Legemiddelhåndtering/ legemiddelgjennomgang
 • Hygiene og smittevern
 • Ernæring og måltider
 • Brukermedvirkning, samarbeid med pårørende
 • Pasientsikkerhet, avvik

Rokilde USH ønsker at kompetanseheving også ses i sammenheng med funn i målingene, slik at fokusområder for internundervisning følger fokus på kvalitetsmål. I forkant av hver måling vil det bli utført Risiko- og sårbarehetsanalyse (ROS-analyse).

Resultat fra målingene vil bli publisert på bloggen. Følge med!


Kompetanseløftet 2015: Lederutdanning i Kristiansund fra høsten 2012

april 12, 2012

Utviklingsenter for sykehjem har fra 2012 fått ansvar for å samordne søknad om tilskudd via  Kompetanseløftet 2015  I forbindelse med dette arbeidet ble det arrangert et informasjonsmøte i Bystyresalen 2.mars, basert på mål for Kompetanseløftet 2015, og  Fylkesmannens prioriteringer for tilskudd inneværende år:

 • Lederutdanning
 • Fra ufaglært til faglært
 • Kompetanse om demensomsorg

Greta Hanset, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal orienterte om Kompetanseløftet 2015, om mål, tiltak og status i fylket. Betty Døble fra Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse orienterte om bedriftsintern opplæring og andre kompetansehevende tiltak som blant andre.

 • Demensomsorgens ABC
 • Eldreomsorgens ABC
 • Jeg vil bli helsefagarbeider, ABC til fagbrev

Einar Holand fra Ressurssenter for omstilling i kommunene- RO informerte om lederutdanning for helsepersonell.  Les mer om Lederutdanning helse og omsorg – Kompetanseløftet 2015 RO har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet utviklet en modell for lederutdanning som fikk best score i Helsedirektoratets konkurranse:

Tilbodet frå Høgskolen i  Hedmark får høgst score på oppdragsforståing då ein klarer å identifisere dei konkrete utfordringane leiarar av kommunale omsorgstenester står overfor – både på det rasjonelle og strukturelle planet.  I tillegg viser tilbodet frå Høgskolen i Hedmark ein svært god kjennskap til norske kommunar

Det viste seg å være stor interesse for studiet i Helse- og omsorgsektoren i Kristiansund. Satsingen er forankret på Rådmanssnivå, i strategisk ledergruppe.  Kommunen har inngått avtale med RO om oppstart av ledelsestudiet fra høsten 2012. Noen av plassene blir gjort tilgjengelig for deltakere fra omliggende kommuner.  Utdanningen er inndelt i 4 moduler:

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlig lederferdighet

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg kunnskap om forskjellige teorier om ledelse, eksempelvis distribuert ledelse, teamledelse, selvledelse og operativ ledelse. Dessuten om hvordan man gjennom refleksjon og veiledning kan omsette teoretisk kunnskap til praktisk lederutøvelse gjennom å kjenne sammenhengen mellom forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå.

Modul 2: Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg teorier knyttet til strategisk kompetanseplanlegging, kompetansebygging og rekrutteringsmetoder. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene få hjelp til utvikling av handlingskompetanse og god praksis relatert til ledelse av komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid.

Modul 3: Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg oversikt og teoretisk innsikt i teorier, metoder og modeller innenfor kommunal økonomi og forståelse for at helse- og omsorgstjenestene må drive kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene binde sammen teori og praksis gjennom refleksjon over egen tjenesteutøvelse som del av et systematisk kvalitetsarbeid.

Modul 4: Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg kunnskap om kravene i de mest sentrale myndighetsføringene knyttet til samhandlingsreformen og til Omsorgsplan 2015. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene sammen med teoriformidling utvikle evnen til kommunikasjon, samarbeid og forhandling med samarbeidspartnere og med brukere og pasienter og se dette som en naturlig del av god forvaltningspraksis.

Ved spørsmål ta kontakt med Rokilde sykehjem- USH  ved Inger-Lise Lervik 71574667/ 90783615

 

 


Se hva som skjer!

desember 15, 2011

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal inviterer samarbeidspartnere, kolleger, presse, politikere med flere til et informasjonsmøte i bystyresalen fredag 16.desember. Her vil det bli presentert ulike prosjekter som senteret enten driver selv, eller har tilknytning til via samarbeidende enheter i perioden 2011-2012. Se hele programmet her: Se hva som skjer- informasjonsmøte 


Informasjonsbladet Kristiansund – september

september 12, 2011


Lavere dødelighet hos eldre med overvekt

juli 5, 2011

Forskning.no beskriver i en artikkel at det kan være fordeler forbundet med overvekt hos eldre: ‘I sin doktorgradsavhandling har overlege og stipendiat Jan-Magnus Kvamme ved Universitetet i Tromsø undersøkt forholdet mellom sykelighet, livskvalitet, dødelighet og ernæringsstatus hos hjemmeboende personer som er 65 år og eldre.’  


Gratulerer som årets sykepleier Liv Astrid Faksvåg!

mai 12, 2011

Kristiansund kommunes egne kliniske spesialist i sykepleie – Liv Astrid Faksvåg –  fikk NSFs pris som Årets sykepleier for Møre og Romsdal 2011. Prisen ble utdelt på Høgskolen i Ålesund under markeringen av den internasjonale sykepleierdagen 12.mai, på Florence Nightingale sin fødselsdag. Les mer om Liv Astrid og om prisen her: 


Vandrealarmer innstalleres ved Rokilde sykehjem

april 26, 2011

I forbindelse med  tilsynssak  ble det gjort en omfattende kartlegging av områder forbundet med pasientsikkerhet ved sykehjemmene i Kristiansund generelt, og Rokilde sykehjem spesielt.  Bakgrunnen for Helsetilsynets rapport var at en pasient falt i en trapp i tilknytning til en av avdelingene ved sykehjemmet. Kvinnen døde få dager etter fallet. Gjennom kartleggingsarbeidet som ble utført i etterkant av tilsynssaken ble det avdekket flere områder for forbedring, som bedre og mer samordnede rutiner både ved saksbehandeling og ved innleggelse, økt kompetanse innen demenssykdommer og tilpasset bruk av velferdsteknologiske virkemidler.

Faksimile fra Tidens Krav, 20.april 2011. Vandrealarm er innstallert ved én avdeling ved Rokilde sykehjem, og de øvrige avdelingene- og sykehjemmene står for tur. Alarmene fungere som en ordinær trygghetsalarm, hvor pasienten kan gjøre anrop til personalet ved behov for assistanse.

I tillegg utløses alarmen passivt dersom pasineten beveger seg i sikkerhetsutsatt sone, som for eksempel ved trapp/ utgangsdør.  Vandrealarmer kan benyttes på pasienter som har demenssykdom/ kognitiv svikt og samtidig har et funksjonsnivå som gjør at han eller hun kan gå uten personelig hjelp.  Når alarmen utløses kan personalet forhindre fall eller ulykker ved å gi assistanse/ følge pasienten. Vandrealarmer skal ikke hindre pasientenens bevegelsesfrihet, men tvert i mot sørge for at pasienten kan bevege seg trygt- og med nødvendig tilsyn. Erfaringene så langt er at personalet allerede opplever større trygghet i arbeidsdagen, spesielt på kvelder og i helgene hvor bemanningen er lavere enn ellers.


Lovbrudd i annethvert sykehjem

april 4, 2011

 Helsetilsynet har påvist avvik (lovbrudd) i annethvert sykehjem i perioden 2008-2010 skriver Vårt Land (nettpublikasjon). Helsetilsynet har avdekket utilfredstillende tilrettelegging av legetjenester, manglende journalføring- og uforsvarlig legemiddelhåndtering. Les mer her: Vårt Land