Verdens aktivitetsdag markert ved Rokilde sykehjem

mai 10, 2012

Torsdag 10.mai ble verdens aktivitetsdag markert ved Rokilde sykehjem. Hver avdeling deltok på turmarsj i nærområdet, og nær alle pasienter valgte å være med tross skyet vær og kald vind. Det er kulturvertene ved Rokilde sykehjem som står bak- og har vært ansvarlig for gjennomføringen.

Noen på vei tilbake, noen på tur ut. 

Stor aktivitet rundt matstasjonen, hvor det ble utdelt forfriskninger og diplomer etter endt turmarsj.  Godt å slappe av eter endt dyst.

Reklame

Verdens aktivitetsdag 10.mai

mai 7, 2012

I anledning verdens aktivitetsdag arrangerer Rokilde sykehjem turmarsj for alle pasienter som ønsker å delta. Avmarsj fra klokken 11.00. Arrangementansvarlig ved hver avdeling sørger for å legge til rette ved for avmarsj.

Det vil li satt opp drikkestasjon med forfriskninger. Pårørende er velkommen til å være med som ledsagere, eller på trim. Det er lagt opp til to korte løyper, en rundt rundkjøringen, den andre rundt Tollåsenga. Alle deltakere vil få deltakerbevis.  


Rokilde sykehjem tar i bruk aktivitetsdosetten

mai 7, 2012

Rokilde sykehjem sin kulturgruppe hadde fagdag 2.mai om aktivitetsdosetten med Lone Koldby fra Øyane sykehjem i Stavanger.

«Aktivitetsdosetten er systematisk kartlegging av beboernes interesser og behov, og tilpasning av aktiviteter etter en individuell ukeplan.  Metoden har vært i bruk i et år ved Øyane sykehjem og det ses et tydelig behov for å lage en kvalitetssikring av metoden. I hverdagen viser det seg at det har lett for å skli ut og aktivitetene blir gitt sporadisk og ikke alltid etter kartleggingen eller den oppsatte aktivitetsdosett. Det er et enkelt system og enkelt å sette i gang, det vanskelige består i å holde det gående. 

Gjennom en individuell kartlegging av beboerens interesser skrives en plan i samarbeid med beboeren, og det er pleiepersonalet som er ansvarlig for at aktivitetene utføres og registreres. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerte og forhindre uro. Visjonen er å tilby aktiviteter med like stor prioritet som å tilby medisin og kanskje å la aktiviteter erstatte noen typer  tiltak.»   Omtale av aktivitetsdosetten er hentet fra Stokka sykehjem sin prosjektbeskrivelse, publisert på Utviklingssentrenes nasjonale nettside.

Aktivitesdosetten har egen side på Facbook, og her er også Rokilde sykehjem sin fagdag omtalt.

Alle deltakerne på fagdag ble serifiserte «Aktivitesdoktorer», og skal nå starte med registrering og oppfølging av utvalgte pasienter i oppstartfasen, for deretter å bredde tiltaket.

Rokilde sykehjem har etablert en ordning med kulturverter siden høsten 2006, og det er disse utviklingsagentene som nå er sertifisert i å videreføre arbeidet med Aktivitetsdosetten i samarbeid med lederteamet.

Foto av kulturverter i arbeid: Lone Koldby,  hentet fra Aktivitetsdosettens facebookside. Ansatte, pasienter og pårørende vil bli involvert i tiden framover.  Rokilde sykehjem ønsker å etablere et tett samarbeid med pårørende og frivillige med tiltak tilknyttet aktivitetsdosetten. Fra venstre: Thelma Midtbø, Jannika Karlsen, Ingrid Morkestrand, Shanthi, Gro Haldorsen og Astrid Gaupseth, alle kulturverter ved Rokilde sykehjem. Her studeres innholset i «Aktivitetskofferten».


Kompetanseløftet 2015: Lederutdanning i Kristiansund fra høsten 2012

april 12, 2012

Utviklingsenter for sykehjem har fra 2012 fått ansvar for å samordne søknad om tilskudd via  Kompetanseløftet 2015  I forbindelse med dette arbeidet ble det arrangert et informasjonsmøte i Bystyresalen 2.mars, basert på mål for Kompetanseløftet 2015, og  Fylkesmannens prioriteringer for tilskudd inneværende år:

  • Lederutdanning
  • Fra ufaglært til faglært
  • Kompetanse om demensomsorg

Greta Hanset, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal orienterte om Kompetanseløftet 2015, om mål, tiltak og status i fylket. Betty Døble fra Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse orienterte om bedriftsintern opplæring og andre kompetansehevende tiltak som blant andre.

  • Demensomsorgens ABC
  • Eldreomsorgens ABC
  • Jeg vil bli helsefagarbeider, ABC til fagbrev

Einar Holand fra Ressurssenter for omstilling i kommunene- RO informerte om lederutdanning for helsepersonell.  Les mer om Lederutdanning helse og omsorg – Kompetanseløftet 2015 RO har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet utviklet en modell for lederutdanning som fikk best score i Helsedirektoratets konkurranse:

Tilbodet frå Høgskolen i  Hedmark får høgst score på oppdragsforståing då ein klarer å identifisere dei konkrete utfordringane leiarar av kommunale omsorgstenester står overfor – både på det rasjonelle og strukturelle planet.  I tillegg viser tilbodet frå Høgskolen i Hedmark ein svært god kjennskap til norske kommunar

Det viste seg å være stor interesse for studiet i Helse- og omsorgsektoren i Kristiansund. Satsingen er forankret på Rådmanssnivå, i strategisk ledergruppe.  Kommunen har inngått avtale med RO om oppstart av ledelsestudiet fra høsten 2012. Noen av plassene blir gjort tilgjengelig for deltakere fra omliggende kommuner.  Utdanningen er inndelt i 4 moduler:

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlig lederferdighet

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg kunnskap om forskjellige teorier om ledelse, eksempelvis distribuert ledelse, teamledelse, selvledelse og operativ ledelse. Dessuten om hvordan man gjennom refleksjon og veiledning kan omsette teoretisk kunnskap til praktisk lederutøvelse gjennom å kjenne sammenhengen mellom forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå.

Modul 2: Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg teorier knyttet til strategisk kompetanseplanlegging, kompetansebygging og rekrutteringsmetoder. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene få hjelp til utvikling av handlingskompetanse og god praksis relatert til ledelse av komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid.

Modul 3: Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg oversikt og teoretisk innsikt i teorier, metoder og modeller innenfor kommunal økonomi og forståelse for at helse- og omsorgstjenestene må drive kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene binde sammen teori og praksis gjennom refleksjon over egen tjenesteutøvelse som del av et systematisk kvalitetsarbeid.

Modul 4: Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg kunnskap om kravene i de mest sentrale myndighetsføringene knyttet til samhandlingsreformen og til Omsorgsplan 2015. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene sammen med teoriformidling utvikle evnen til kommunikasjon, samarbeid og forhandling med samarbeidspartnere og med brukere og pasienter og se dette som en naturlig del av god forvaltningspraksis.

Ved spørsmål ta kontakt med Rokilde sykehjem- USH  ved Inger-Lise Lervik 71574667/ 90783615

 

 


Rokilde sykehjem sin årsrapport for 2011

februar 29, 2012

Rokilde sykehjem sin årsrapport for 2011 er nå ferdig, og kan lastets ned her: ÅRSRAPPORT 2011  Utviklingssenteret – Rokilde sykehjem, utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal-  utgir en egen årsrapport i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal, Ålesund kommune. Den rapporten ligger på nettverksbloggen: Årsrapport USHT Møre og Romsdal


Se hva som skjer!

desember 15, 2011

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal inviterer samarbeidspartnere, kolleger, presse, politikere med flere til et informasjonsmøte i bystyresalen fredag 16.desember. Her vil det bli presentert ulike prosjekter som senteret enten driver selv, eller har tilknytning til via samarbeidende enheter i perioden 2011-2012. Se hele programmet her: Se hva som skjer- informasjonsmøte 


Informasjonsbladet Kristiansund – september

september 12, 2011


Rokilde sykehjem 25 år!

september 11, 2011

I år er det 25 år siden Rokilde sykehjem sto ferdig, og jubileet ble markert onsdag 7.september med fest for pasienter, personell, pårørende og besøkende. I tillegg deltok inviterte gjester fra kommuneledelsen, byggekomitéen og samarbeidspartnere i feiringen. Ved hver avdelingen var det kulturelle innslag av ulike artister, noe som ble særlig høyt verdsatt.

Bildene fra øverst til nederst.  Bilde nr. 1: Tidligere enhetsleder Gudrun Lagaard til venstre, nåværende enhetsleder Stephanie Helland til høyre. Bilde nr. 2: Pasienter, besøkende og personell på 3.etg. Bilde nr. 3: Frode Alnæs underholder til alles begeistring på 2.etg. Bilde nr. 4 og 5 :  Pyntet til fest på 1.etg. og 4.etg.  Bilde nr. 6: Fra andre etg. – til høyre i bildet avdelingssykepleier Inger Takle, som også var med i byggekomiteen fra 1986.


Nyter høsten

september 1, 2011

I dag starter den første høstmåneden, og den begynner slik august sluttet – med Kristiansund i vakkert vær. På benkene utenfor Rokilde sykehjem har pasienter og personell fra både dagenheten og døgnavdelingene  inntatt formiddagskaffe og solskapte D-vitaminer i sosialt lag denne uken.


Lavere dødelighet hos eldre med overvekt

juli 5, 2011

Forskning.no beskriver i en artikkel at det kan være fordeler forbundet med overvekt hos eldre: ‘I sin doktorgradsavhandling har overlege og stipendiat Jan-Magnus Kvamme ved Universitetet i Tromsø undersøkt forholdet mellom sykelighet, livskvalitet, dødelighet og ernæringsstatus hos hjemmeboende personer som er 65 år og eldre.’