Kvalitetsmålinger Aktiv omsorg

november 2, 2012

Første måned med systematisk kvalitetsmåling er nå tilbakelagt. Fokuset har vært på Aktiv omsorg, og på følgende måleområder:

– fellesaktiviteter

– individuelle aktiviteter ved bruk av aktivitetsdosetter

– ut på tur

Alle avdelingene har full måloppnåelse i bruk av aktivitetsdosetter, gratulerer med innsatsen! Omfanget av fellesaktiviteter er stort, men her mangler måltall i forkant. Det samme gjelder «ut på tur». Oppsummering av målinger blir publisert her på Rokilde USH sin blogg, og på måletavler i avdelingene. Måletavlene er plassert tilgjengelig for alt personell, pasienter, pårørende og besøkende- og vil forhåpentligvis skape interesse. Nyhetsbrev Kvalitetsmålinger – oktober 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se resuktater her:Aktivitesmmålinger 2012 rokilde samlet (2)

 


Rokilde sykehjem innfører systematisk kvalitetsmåling!

oktober 4, 2012

Hvordan vite at en endring er en forbedring?

Fra og med 1.oktober 2012 starter Rokilde sykehjem med kontinuerlig måling.  Hver måned får sitt fokusområde med sine kvalitetsindikatorer. Måleområdene vil bli presentert i et årshjul for målinger.

Bakgrunnen er et generelt behovet for bedre metoder for kvalitet- og  internkontroll, samt nødvendigheten av å følge opp spesielle satsinger knyttet til prosjekt og forbedringsarbeid.

Det vil bli benyttet flere metoder for målinger, blant annet statistisk prosesskontroll. Les mer om kvalitetsmål på Helsebibliotekets nettsider.

Bilde over: Eksempel på hendeslesregistrering i statistisk prosesskontroll (SPC) fra www.helsebiblioteket.no

Første måling skjer i oktober 2012- og månedens innsatsområde er AKTIV OMSORG.

Vi ser på følgende fokusområder:

 • omfang av bruk av AKTIVITETSDOSETTEN
 • gjennomførte fellesaktiviteter
 • antall pasienter som deltar på turer

 

Foto: Arkivbilde fra Rokilde USH, trimstund.

Hvert innsatsområde blir målt på 3 fokusområder. Resultatene vil bli publisert avdelingsvis ved avslutning av hver måned, og på oppslagstavle i inngangspartiet for hele sykehjemmet. Vi ønsker at målingene skal gjøre sykehjemmet mer transparent, og at vi på den måten kan bidra til å øke bevisstheten rundt kvalitetsarbeid. Det man setter lyset på ses gjerne bedre enn det som ikke blir belyst. Det blir derfor viktig å foreta skyggemålinger som oppfølging i etterkant.

Andre innsats- og måleområder er for eksempel:

 • Legemiddelhåndtering/ legemiddelgjennomgang
 • Hygiene og smittevern
 • Ernæring og måltider
 • Brukermedvirkning, samarbeid med pårørende
 • Pasientsikkerhet, avvik

Rokilde USH ønsker at kompetanseheving også ses i sammenheng med funn i målingene, slik at fokusområder for internundervisning følger fokus på kvalitetsmål. I forkant av hver måling vil det bli utført Risiko- og sårbarehetsanalyse (ROS-analyse).

Resultat fra målingene vil bli publisert på bloggen. Følge med!


Omsorgskonferansen 2012 – Saman i same retning

juni 25, 2012

Tekst fra Fylkesmannens brev til kommunene» vedrørende årets konferanse: 

Fylkesmannens omsorgskonferanse 2012 – Saman i same retning
Omsorgstenestene i samhandlingsreforma sitt perspektiv er tema for Omsorgskonferansen
2012. Tittelen er Saman – i same retning. Dette viser til målet med samhandlingsreforma,
som er å førebygge meir, behandle tidlegare og samhandle betre. Image

Mål:
Vidareutvikle samhandlingskompetanse for å:
 gi heilskaplege og koordinerte tenester
 førebygge sjukdom
 fremme helse
 auke eigenmeistring

Målgruppe:
 Helse og sosialfagleg personell, leiarar på alle nivå i kommune- og
spesialisthelsetenesta og NAV
 Pårørande, pårørandeforeiningar og brukarorganisasjonar
 Politikarar
 Tilsette ved høgskular og vidaregåande skular i helse- og sosialfag
 Andre interesserte

Innsending av posters:
Alle som vil bidra med poster (stand/plakat/oppslag) til denne konferansen må sende inn eit
kort samandrag av det ein vil presentere; som kan vere eit forskings-, utviklings- eller
forbetringsarbeid under planlegging, gjennomføring eller som er avslutta. Frist er
1.september.

Årets omsorgspris blir delt ut den første konferansedagen, 19. september. Dette er eit av
høgdepunkta under konferansen. Prisen går til ein kommune eller ei kommunal tenesteeining
som har gjort eit spesielt arbeid eller tiltak som har ført til betre omsorgstenester for
brukarane. Frist for å fremje forslag er 1.august.


Verdens aktivitetsdag markert ved Rokilde sykehjem

mai 10, 2012

Torsdag 10.mai ble verdens aktivitetsdag markert ved Rokilde sykehjem. Hver avdeling deltok på turmarsj i nærområdet, og nær alle pasienter valgte å være med tross skyet vær og kald vind. Det er kulturvertene ved Rokilde sykehjem som står bak- og har vært ansvarlig for gjennomføringen.

Noen på vei tilbake, noen på tur ut. 

Stor aktivitet rundt matstasjonen, hvor det ble utdelt forfriskninger og diplomer etter endt turmarsj.  Godt å slappe av eter endt dyst.


Verdens aktivitetsdag 10.mai

mai 7, 2012

I anledning verdens aktivitetsdag arrangerer Rokilde sykehjem turmarsj for alle pasienter som ønsker å delta. Avmarsj fra klokken 11.00. Arrangementansvarlig ved hver avdeling sørger for å legge til rette ved for avmarsj.

Det vil li satt opp drikkestasjon med forfriskninger. Pårørende er velkommen til å være med som ledsagere, eller på trim. Det er lagt opp til to korte løyper, en rundt rundkjøringen, den andre rundt Tollåsenga. Alle deltakere vil få deltakerbevis.  


Rokilde sykehjem tar i bruk aktivitetsdosetten

mai 7, 2012

Rokilde sykehjem sin kulturgruppe hadde fagdag 2.mai om aktivitetsdosetten med Lone Koldby fra Øyane sykehjem i Stavanger.

«Aktivitetsdosetten er systematisk kartlegging av beboernes interesser og behov, og tilpasning av aktiviteter etter en individuell ukeplan.  Metoden har vært i bruk i et år ved Øyane sykehjem og det ses et tydelig behov for å lage en kvalitetssikring av metoden. I hverdagen viser det seg at det har lett for å skli ut og aktivitetene blir gitt sporadisk og ikke alltid etter kartleggingen eller den oppsatte aktivitetsdosett. Det er et enkelt system og enkelt å sette i gang, det vanskelige består i å holde det gående. 

Gjennom en individuell kartlegging av beboerens interesser skrives en plan i samarbeid med beboeren, og det er pleiepersonalet som er ansvarlig for at aktivitetene utføres og registreres. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerte og forhindre uro. Visjonen er å tilby aktiviteter med like stor prioritet som å tilby medisin og kanskje å la aktiviteter erstatte noen typer  tiltak.»   Omtale av aktivitetsdosetten er hentet fra Stokka sykehjem sin prosjektbeskrivelse, publisert på Utviklingssentrenes nasjonale nettside.

Aktivitesdosetten har egen side på Facbook, og her er også Rokilde sykehjem sin fagdag omtalt.

Alle deltakerne på fagdag ble serifiserte «Aktivitesdoktorer», og skal nå starte med registrering og oppfølging av utvalgte pasienter i oppstartfasen, for deretter å bredde tiltaket.

Rokilde sykehjem har etablert en ordning med kulturverter siden høsten 2006, og det er disse utviklingsagentene som nå er sertifisert i å videreføre arbeidet med Aktivitetsdosetten i samarbeid med lederteamet.

Foto av kulturverter i arbeid: Lone Koldby,  hentet fra Aktivitetsdosettens facebookside. Ansatte, pasienter og pårørende vil bli involvert i tiden framover.  Rokilde sykehjem ønsker å etablere et tett samarbeid med pårørende og frivillige med tiltak tilknyttet aktivitetsdosetten. Fra venstre: Thelma Midtbø, Jannika Karlsen, Ingrid Morkestrand, Shanthi, Gro Haldorsen og Astrid Gaupseth, alle kulturverter ved Rokilde sykehjem. Her studeres innholset i «Aktivitetskofferten».


Kompetanseløftet 2015: Lederutdanning i Kristiansund fra høsten 2012

april 12, 2012

Utviklingsenter for sykehjem har fra 2012 fått ansvar for å samordne søknad om tilskudd via  Kompetanseløftet 2015  I forbindelse med dette arbeidet ble det arrangert et informasjonsmøte i Bystyresalen 2.mars, basert på mål for Kompetanseløftet 2015, og  Fylkesmannens prioriteringer for tilskudd inneværende år:

 • Lederutdanning
 • Fra ufaglært til faglært
 • Kompetanse om demensomsorg

Greta Hanset, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal orienterte om Kompetanseløftet 2015, om mål, tiltak og status i fylket. Betty Døble fra Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse orienterte om bedriftsintern opplæring og andre kompetansehevende tiltak som blant andre.

 • Demensomsorgens ABC
 • Eldreomsorgens ABC
 • Jeg vil bli helsefagarbeider, ABC til fagbrev

Einar Holand fra Ressurssenter for omstilling i kommunene- RO informerte om lederutdanning for helsepersonell.  Les mer om Lederutdanning helse og omsorg – Kompetanseløftet 2015 RO har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet utviklet en modell for lederutdanning som fikk best score i Helsedirektoratets konkurranse:

Tilbodet frå Høgskolen i  Hedmark får høgst score på oppdragsforståing då ein klarer å identifisere dei konkrete utfordringane leiarar av kommunale omsorgstenester står overfor – både på det rasjonelle og strukturelle planet.  I tillegg viser tilbodet frå Høgskolen i Hedmark ein svært god kjennskap til norske kommunar

Det viste seg å være stor interesse for studiet i Helse- og omsorgsektoren i Kristiansund. Satsingen er forankret på Rådmanssnivå, i strategisk ledergruppe.  Kommunen har inngått avtale med RO om oppstart av ledelsestudiet fra høsten 2012. Noen av plassene blir gjort tilgjengelig for deltakere fra omliggende kommuner.  Utdanningen er inndelt i 4 moduler:

Modul 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlig lederferdighet

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg kunnskap om forskjellige teorier om ledelse, eksempelvis distribuert ledelse, teamledelse, selvledelse og operativ ledelse. Dessuten om hvordan man gjennom refleksjon og veiledning kan omsette teoretisk kunnskap til praktisk lederutøvelse gjennom å kjenne sammenhengen mellom forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå.

Modul 2: Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg teorier knyttet til strategisk kompetanseplanlegging, kompetansebygging og rekrutteringsmetoder. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene få hjelp til utvikling av handlingskompetanse og god praksis relatert til ledelse av komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid.

Modul 3: Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg oversikt og teoretisk innsikt i teorier, metoder og modeller innenfor kommunal økonomi og forståelse for at helse- og omsorgstjenestene må drive kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene binde sammen teori og praksis gjennom refleksjon over egen tjenesteutøvelse som del av et systematisk kvalitetsarbeid.

Modul 4: Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

Studentene skal gjennom denne modulen ha tilegnet seg kunnskap om kravene i de mest sentrale myndighetsføringene knyttet til samhandlingsreformen og til Omsorgsplan 2015. Gjennom refleksjon og veiledning skal studentene sammen med teoriformidling utvikle evnen til kommunikasjon, samarbeid og forhandling med samarbeidspartnere og med brukere og pasienter og se dette som en naturlig del av god forvaltningspraksis.

Ved spørsmål ta kontakt med Rokilde sykehjem- USH  ved Inger-Lise Lervik 71574667/ 90783615