Tavle fylt med kvalitet!

november 19, 2012

Rokilde Sykehjem startet opp med systematisk kvalitetsmålinger i oktober, og den første måneden er vel tilbakelagt og vi er godt i gang med måned nummer to.

20121119-192307.jpg
<br

Etter litt ventetid, er de samlede resultater for enheten publisert på egen travle.

Måleresultatene for inneværende måned, med innsatsområder hygiene, vil bli presentert i begynnelsen av desember.

Reklame

Norsk Sykepleierforbund møter Rokilde sykehjem

november 15, 2012

I anledning 100-års markeringen til Norsk Sykepleierforbund (NSF) og regionvise medlemsmøter er fylkes- leder Gunhild Roaldsen i NSF, med følge på flere besøk rundt i Møre og Romsdal. Mandag 29. oktober kom de til Kristiansund.

Rolandsen kom sammen med fag- sjef Kari Elisabeth Bugge til Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem (USH).

20121115-175424.jpg
Fra venstre: Stephanie Helland, Gro Elisabeth Bugge og Britt E. Hjelle (Foto: G. Rolandsen)

Enhetsleder ved Rokilde sykehjem, Stephanie Helland presenterte hovedstrategien Utvikling gjennom kunnskap med fokus på hoved- og delmål til Utviklingssenteret.

Videre informasjon om Rokildes utviklings- og forbedringsprsjekter. Prosjektet Aktiv omsorg, hvor det nylig er åpnet en idebank ble frem- hevet, samt innføring av Aktivites- dosett. Andre prosjekter som ble presentert er Pasientsikkerhets- kampanjen med Sikker legemiddel- bruk i sykehjem, hvor Rokilde er med i et nasjonalt pilotprosjekt.

For å se effekten av utviklings- og forbedringsarbeidet har Rokilde startet med kvalitetsmålinger. I oktober var det aktiv omsorg og aktivitetsdosetten som var inn- satsområder. Andre innsatsområder vil følge. Resultatene av målingene ble presentert og tatt vel imot.


50 år sammenhengende arbeid i pleie og omsorg!

november 13, 2012

Rokilde sykehjem markerte mandag 12/11-12 hjelpepleier Bjørg Hammervold sin 70-års dag og at hun har arbeidet sammenhengende i pleie og omsorg i Kristiansund kommune i 50 år!

Bjørg startet å arbeide som assistent, ved den gang Clausensgate gamlehjem 12/11-62. Siden hun startet å arbeide som 20 åringen, har hun hatt forskjellige jobber i kommunen, men hele tiden innen samme sektor. I 1988 startet hun som assistent ved Rokilde sykehjem, hvor hun også tok sin fagutdanning i 1992. Bjørg gir uttrykk for at hun trives på avdelingen, med både kollegaer og pasienter.

20121113-233137.jpg
(Foto Petter Ingeberg)

Avdelingssykepleier Karina Eckhoff med flotte kollegaer var med på markeringen. Fra arbeidsgiver fikk Bjørg gavekort, blomster og gode ord fra kommunalsjef Helge Carlsen og enhetsleder Stephanie Helland.

Vi bøyer oss i støvet og sier gratulerer Bjørg nok en gang, med både 70-års dag og med 50 års sammenhengende yrkeskarriere – vi ser frem til fortsettelsen!


Kvalitetsmålinger Aktiv omsorg

november 2, 2012

Første måned med systematisk kvalitetsmåling er nå tilbakelagt. Fokuset har vært på Aktiv omsorg, og på følgende måleområder:

– fellesaktiviteter

– individuelle aktiviteter ved bruk av aktivitetsdosetter

– ut på tur

Alle avdelingene har full måloppnåelse i bruk av aktivitetsdosetter, gratulerer med innsatsen! Omfanget av fellesaktiviteter er stort, men her mangler måltall i forkant. Det samme gjelder «ut på tur». Oppsummering av målinger blir publisert her på Rokilde USH sin blogg, og på måletavler i avdelingene. Måletavlene er plassert tilgjengelig for alt personell, pasienter, pårørende og besøkende- og vil forhåpentligvis skape interesse. Nyhetsbrev Kvalitetsmålinger – oktober 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se resuktater her:Aktivitesmmålinger 2012 rokilde samlet (2)

 


Rokilde sykehjem innfører systematisk kvalitetsmåling!

oktober 4, 2012

Hvordan vite at en endring er en forbedring?

Fra og med 1.oktober 2012 starter Rokilde sykehjem med kontinuerlig måling.  Hver måned får sitt fokusområde med sine kvalitetsindikatorer. Måleområdene vil bli presentert i et årshjul for målinger.

Bakgrunnen er et generelt behovet for bedre metoder for kvalitet- og  internkontroll, samt nødvendigheten av å følge opp spesielle satsinger knyttet til prosjekt og forbedringsarbeid.

Det vil bli benyttet flere metoder for målinger, blant annet statistisk prosesskontroll. Les mer om kvalitetsmål på Helsebibliotekets nettsider.

Bilde over: Eksempel på hendeslesregistrering i statistisk prosesskontroll (SPC) fra www.helsebiblioteket.no

Første måling skjer i oktober 2012- og månedens innsatsområde er AKTIV OMSORG.

Vi ser på følgende fokusområder:

  • omfang av bruk av AKTIVITETSDOSETTEN
  • gjennomførte fellesaktiviteter
  • antall pasienter som deltar på turer

 

Foto: Arkivbilde fra Rokilde USH, trimstund.

Hvert innsatsområde blir målt på 3 fokusområder. Resultatene vil bli publisert avdelingsvis ved avslutning av hver måned, og på oppslagstavle i inngangspartiet for hele sykehjemmet. Vi ønsker at målingene skal gjøre sykehjemmet mer transparent, og at vi på den måten kan bidra til å øke bevisstheten rundt kvalitetsarbeid. Det man setter lyset på ses gjerne bedre enn det som ikke blir belyst. Det blir derfor viktig å foreta skyggemålinger som oppfølging i etterkant.

Andre innsats- og måleområder er for eksempel:

  • Legemiddelhåndtering/ legemiddelgjennomgang
  • Hygiene og smittevern
  • Ernæring og måltider
  • Brukermedvirkning, samarbeid med pårørende
  • Pasientsikkerhet, avvik

Rokilde USH ønsker at kompetanseheving også ses i sammenheng med funn i målingene, slik at fokusområder for internundervisning følger fokus på kvalitetsmål. I forkant av hver måling vil det bli utført Risiko- og sårbarehetsanalyse (ROS-analyse).

Resultat fra målingene vil bli publisert på bloggen. Følge med!


Verdens aktivitetsdag markert ved Rokilde sykehjem

mai 10, 2012

Torsdag 10.mai ble verdens aktivitetsdag markert ved Rokilde sykehjem. Hver avdeling deltok på turmarsj i nærområdet, og nær alle pasienter valgte å være med tross skyet vær og kald vind. Det er kulturvertene ved Rokilde sykehjem som står bak- og har vært ansvarlig for gjennomføringen.

Noen på vei tilbake, noen på tur ut. 

Stor aktivitet rundt matstasjonen, hvor det ble utdelt forfriskninger og diplomer etter endt turmarsj.  Godt å slappe av eter endt dyst.


Rokilde sykehjem 25 år!

september 11, 2011

I år er det 25 år siden Rokilde sykehjem sto ferdig, og jubileet ble markert onsdag 7.september med fest for pasienter, personell, pårørende og besøkende. I tillegg deltok inviterte gjester fra kommuneledelsen, byggekomitéen og samarbeidspartnere i feiringen. Ved hver avdelingen var det kulturelle innslag av ulike artister, noe som ble særlig høyt verdsatt.

Bildene fra øverst til nederst.  Bilde nr. 1: Tidligere enhetsleder Gudrun Lagaard til venstre, nåværende enhetsleder Stephanie Helland til høyre. Bilde nr. 2: Pasienter, besøkende og personell på 3.etg. Bilde nr. 3: Frode Alnæs underholder til alles begeistring på 2.etg. Bilde nr. 4 og 5 :  Pyntet til fest på 1.etg. og 4.etg.  Bilde nr. 6: Fra andre etg. – til høyre i bildet avdelingssykepleier Inger Takle, som også var med i byggekomiteen fra 1986.


Nyter høsten

september 1, 2011

I dag starter den første høstmåneden, og den begynner slik august sluttet – med Kristiansund i vakkert vær. På benkene utenfor Rokilde sykehjem har pasienter og personell fra både dagenheten og døgnavdelingene  inntatt formiddagskaffe og solskapte D-vitaminer i sosialt lag denne uken.


Ernæringsprosjekt ved Rokilde sykehjem

juni 29, 2011

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Møre og Romsdal, har fått kroner 500 000 fra Helsedirektoratet for å gjennomføre et prosjektet «Kompetanseheving – ernæring i sykehjem» Hovedmålet med prosjektet er å utarbeide en opplæringsmodell som igjen skal føre til bedre livskvalitet for pasienter i sykehjem.  Økt kompetanse skal bidra til at ansatte får bedre innsikt i risiko for underernæring og feilernæring,  samt om når og hvilke tiltak som kan iverksettes.  Prosjektet har fokus på sykehjem, men det vi være et samarbeid med kommuneoverlege,  folkehelsekoordinator og de øvrige enhetene i pleie- og omsorg  for å utforme gode fellestiltak. Sykepleier Shanthinidevi Shanmuganathan  (foran på bildet) er prosjekleder, og skal arbeide tett sammen med den store gruppen av sykepleiere ved Rokiklde sykehjem som nå har videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Blant andre Karina Molvik, avdelingssykepleier ved 4.etg. ( bak på bildet). Rokilde sykehjem har lang erfering med ernæringsscreening, og to sykepleiere ved enheten fikk allerede i 2006 en pris for dette arbeidet. Nå er kravene til ernæringsmessig oppfølging ytterligere skjerpet gjennom Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (2009). Som et ledd i gjennomføring av prosjektet blir det i løpet av sommeren gjennomført en forundersøkelse av ernæringskunnskapene hos ansatte ved Rokilde sykehjem.


Pleie- og omsorgsforum Kristiansund

juni 10, 2011

I tråd med økt samhandling- også i egen kommune har sykehjemsforum nå blitt utvidet til også omfatte hjemmebaserte tjenester. Det nye Pleie- og omsorgsforumet gjennomførte sitt aller første møte på Nersetra i Aure kommune onsdag 8.juni, og det var lagt opp til sosialt samvær og trivsel i tillegg til en omfattende faglig del. I pleie- og omsorgsforumet deltar foruten kommuneoverlege og sentralt administrativt – og prosjektorientert personell, alle ledere og mellomledere ved enhetene innen pleie og omsorg i Kristiansund. Sykehjemsenhetene er Frei-, Bergan-, Kringsjå – og Rokilde sykehjem, inklusivt etterbehandlingsavdelingen på Barmanhaugen som organisatorisk er underlagt Kringsjå sykehjem. I hjemmebasert omsorg er i tillegg til forebyggende og rehabiliterende tjenester (Brasen),  distriktene 1, 2 og 3 (Frei) med, inklusiv Brasen bo- og avlastning som organisatorisk hører til Hjemmetjenestene  Distrikt 1. På møtet 8.juni ble det fokusert nettopp på samhandling i egen kommune, og på positive og mer utfordrende sider i samarbeidet mellom enheter og tjenesteområder. 

Alle foto Nora Olsen.

I tillegg til den faglige delen ble det også tid til sosialt samvær. Arrangementskomiteen sørget for allsidige konkurranser og velsmakende  mat, noe som skapte ekstra gode rammer for dagen.