Lindrende enhet og hospiteringsprosjektet

Lindrende enhet  ved Rokilde sykehjem ble etablert  4 sept 1998. Initiativtakerne for opprettelse av den første plassen, var den gangs tilsynslege lege Terje Sandvik, spesialsykepleier Liv Astrid Faksvåg og avdelingssykepleier Vibeche Fahsing.

Avdelingen har til sammen 16 plasser hvorav 4 + 1 bufferplass utgjør lindrende enhet. Tilbudet gjelder for kommunens innbyggere, og av hovedtyngden pasientene kommer fra hjemmet og lokalsykehuset.

I hovedsak er det pasientgruppen med kreft som benytter seg av tilbudet, men avdelingen tar imot alle de pasienter som behov for lindrende behandling og med kort forventet levetid ( 9 – 12 mnd ). De siste årene har pasientgruppen med nevrologiske sykdommer økt. Det er da snakk om pasienter med ALS, MS, og tumorer i hjerne, og sentralnervesystemet.

Enheten driver avansert symptomlindrende behandling og symptomkontroll og har ett tett samarbeid med sykehuset i Kristiansund, da fortrinnsvis palliativt team og kreftpoliklinikken. Samarbeidet med sykehuset ble formalisert i 2002, hvor man da etablerte en ordning hvor lege og sykepleier fra kreftpoliklinikken var med på felles visitt en gang pr uke. Dette er ett intermediært  tilbud, hvor vi har høstet gode erfaringer og hvor kompetanse er blitt utvekslet mellom behandlingsnivåene til det beste for denne pasientgruppen.

Enheten har en personalstab inkludert renholder på til sammen 15,57 årsverk fordelt på sykepleiere og hjelpepleiere. Alle sykepleierstillinger har til enhver tid vært besatt.Enheten har spesialkompetanse innen fagfeltene psykisk helsearbeid , kreft , smerte og smerte behandling, og palliasjon.

Enheten har vært en av aktørene i Kompetansenettverk Nordmøre 2004 – 2007, hvor flere kommuner har gått sammen med lokalsykehuset for å videreutvikle ett tilbud innen palliativ sykehjemssatsning, men felles rammer, utstyr, undervisning kompetanseheving i form av fag dager og lokale kurs i den enkelte kommune.

I tillegg driver vi med hospiteringsordninger for ansatte i nærliggende og egen kommune. Dette opplegget innbefatter 2 – 3 dager hospitering i avdelingen med fokus på lindrende behandling og standard opplegg for behandling og oppfølging.  Se egen brosjyre. Vi har også vektlagt arbeidet med hvordan komme i gang i egen kommune med tilbud til pasienter som har behov for lindrende behandling.

Enheten har gode samarbeidspartnere i  Palliativt  team ved lokalsykehuset, Kreftforeningen SLB – seksjon lindrende behandling, spesialsykepleier i hjemmetjenesten og andre aktører i kommunen som har med nettverket rundt pasient og pårørende å gjøre.

HOSPITERINGSPROSJEKTET

BROSJYRE LINDRENDE: Lindrende enhet -brosjyre

BROSJYRE HOSPITERING: Hospiteringsordning ved lindrende enhet Rokilde undervisningssykehjem todelt brosjyre

Stein Husebø foreleser på fagdag i regi av lindrende enhet i Kristiansund

Undervisning i regi av kreftforeningen

Definisjon av palliasjon  / lindrende behandling :

Pallaisjon er aktiv behandling og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid.

Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige eksistensielle problem. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Pallaitiv behandling verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser døden som en del av livet .

EACP – European Assisiation for pallaitive care  /WHO

 • Les mer- eller last ned Norsk standard for palliasjon her: Norsk standard for palliasjon
 • Les mer- eler last ned veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende her: Veileder

Retningslinjer for lindrende sedering til døende

 • Les om retningslinjer for lindrende sedering HER
 • Les legeforeningens kronikk om lindrende behandling HER

Hovedmålene for organisering av palliasjon er :

 • at pasientene til enhver tid har tilgang til den nødvendige kompetansen i forhold til sine behov
 • at behandling, pleie og omsorg gis innenfor rammene av dynamiske og fleksible systemer på tvers av nivåene, med samtidig klar plassering av ansvar
 • at tilbudene baseres på en helhetlig og tverrfaglig tenkning
 • at pasientene og familien opplever de ulike tjenesteyterne som en «sømløs» tiltakskjede med god kommunikasjon og godt samarbeid
 • at det legges til rette for at behandling, pleie og omsorg kan skje i hjemmet eller så nær hjemmet som mulig
 • at organiseringen fremmer den videre utviklingen av fagområdet palliasjon, både for klinisk praksis og forskning

Grunnleggende palliasjon skal ivareta :

 • kartlegging av symptomer og plager
 • generell symptomlindring
 • informasjon
 • pårørende
 • terminal pleie
 • sorgarbeid og oppfølging av etterlatte
 • dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene

___________________________________________________________________________________________

Helsetilsynets rapport om risikobildet ved norsk kreftbehandling  (Ved Vibeche Fahsing 18.06.2010)

Rapporten tar for seg risikobildet innen kreftbehandling, og gjennom en trinnvis prosess identifiserte arbeidsgruppen de 16 viktigste uønskede hendelser / forhold i norsk kreftbehandling . Det var til sammen 23 deltakere, hvorav 21 fagfolk med stor variasjon i faglige ståsteder, både fra helseforetak, kommunehelsetjeneste og 2 deltakere fra regionale foretak. I rapporten går det fram hvilke metoder som er brukt i kartleggingen, og ulike resultater som er kommet fram.Av de 16 viktigste uønskede hendelser kommer kompetanse som nr 5 , informasjonsflyt som nr 6 og palliasjon som nr 7.Ca 50% av alle kreftpasienter kommer inn under fagfeltet palliasjon, og i betydelig grad blir disse ivaretatt av kommunehelsetjenesten.

Når det gjelder kompetanse ble det satt fokus på: svikt i kompetanseoverføring mellom aktørene, sviktende rekruttering og videreutdanning av helsepersonell, det gjelder for hele fagområdet.

På informasjonsflyt ble det satt fokus på: Svikt i informasjonsflyt/ koordinering mellom aktørene. Mangler en komplett oppdatert nasjonal informasjonsportal, for gjeldende anbefalinger og handlingsprogrammer.

Palliasjon med fokus på: Svikt i lindrende behandling, særlig for pasienter i sluttfasen i kommunehelsetjenesten.

Disse 3 punktene er valgt tatt ut da med hensyn til det arbeidet som ligger i det palliative fagområdet som kommunene etter hvert vil få ett enda større ansvar for.

Under pkt 8: Oppfølging og anbefalinger er det ett eget punkt om kommunene, kompetanse, kompetanseoverføring blir sett på som en samhandlingsoppgave og dermed et felles ansvar for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

For øvrig dekker rapporten mange interessante områder innen risikobildet av norsk kreftbehandling, som kan være med på å endre tilbudet til kreftpasienter både i spesialisthelsetjenesten og ikke minst kommunehelsetjenesten som vi har valgt å ha ett fokus på.

Rapporten om risikobildet ved norsk kreftbehandling kan leses i sin helhet her: Rapport Helsetilsynet 2010

______________________________________________________________________________________

KONFERANSE I TRONDHEIM 4. og 5. MARS: Vi minner om erfaringskonferansen om lindrende behandling i kommunehelsetjenesten 4.og 5.mars i Trondheim. Les mer ved å trykke på bildet til nettsiden for konferansen:

Nettside for konferansen - kommunal lindring

Alle innleggene fra konferansen er nå lagt ut på konferansebloggen: Presentasjoner          Sluttrapporten kan lastes ned her: SLUTTRAPPORT-regional erfaringskonferanse lindrende behandling2010[1]


_______________________________________________________________________________

Utvidelse av pleiepenger 04.2010

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven gir bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver. Les mer om denne saken Utvidelse av pleiepenger_april2010

____________________________________________________________________________________________

Retningslinjer for ressurssykepleiere i kreftomsorg i Kristiansund – 04.2010

Gruppen med ressurssykepleiere i lindrende behandling og kreftomsorg – for sykehjemmene og hjemmesykepleien i Kristiansund, har utarbeidet retningslinjer for sine ansvarsområder. Les mer her: Retningslinjer for ressurssykepleiere Kr.sund kommune

__________________________________________________________________________________________

Innlegg fra fagdag om KOLS 21.10.2010:

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: