Se hva som skjer!

desember 15, 2011

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal inviterer samarbeidspartnere, kolleger, presse, politikere med flere til et informasjonsmøte i bystyresalen fredag 16.desember. Her vil det bli presentert ulike prosjekter som senteret enten driver selv, eller har tilknytning til via samarbeidende enheter i perioden 2011-2012. Se hele programmet her: Se hva som skjer- informasjonsmøte 

Reklame

Regional nettverksamling i Ålesund for utviklingssentrene i Midt-Norge

juni 1, 2011

10. og 11. april arrangerte Utviklingssenteret i Ålesund regional nettverksamling for alle Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Midt-Norge. Nettverket samles vår og høst, og rollen som vertskap går på rundgang mellom deltakerkommune Verdal, Stjørdal, Åfjord, Trondheim, Kristiansund og Ålesund. I tillegg til Utviklingssentrene deltar representanter fra Høgskolene i nedslagsområdet, Fylkesmannen i de tre deltakerfylkene og Senter for Omsorgsforskning i Midt-Norge som også er medarrangør.  Foto øverst: Byvandring i Ålesund, deltakere fra Stjørdal kommune flankert av arrangørene Reidunn Korsnes, fagleder i Ålesund kommune til venstre- og prosjektleder for Utviklingssenteret i Ålesund Brit Krøvel helt til høyre. Foto nederst: Karin Torvik (til venstre) og Rigmor Einang Alnes, begge Senter for Omsorgsforskning i Midt-Norge. 


NSF medlemsmøte 11.mai

april 26, 2011

NSF – Kristiansund kommune avholder neste medlemsmøte 11.mai på tildelingstjenestens lokaler kl.19.00-21.00. Presentasjonen av ulike arbeidssteder for sykepleiere i Kristiansund kommune fortsetter, på dette møtet får vi høre om psykiatrisk hjemmesykepleie ved Kari Raanes Kaspersen. I tillegg holder Sylvi Kristensen et innlegg om etiske problemstillinger knyttet opp til faglig forsvarlighet og samtykke.  Les mer her: NSF medlemsmøte mai 2011


Kurs i klinisk ernæring – identifisering av underernæring

februar 10, 2011

Sykehuset i Kristiansund inviterer til kurs for helsepersonell 1.mars 2011 ved  auditoriet i sykehuset kl. 12.00-15.00 Kurset er beregnet på sykepleiere, hjelpepleiere og annet fagpersonell i  hjemmebasert omsorg, sykehjem og sykehus.

Hensikten med kurset er:

  • å gi kunnskap om ulike screeningsverktøy som skal/kan brukes for å vurdere pasientens/brukerens ernæringsmessige risiko
  • å gi kunnskap om hvordan iverksette ernæringsbehandling i praksis ut fra pasientens/brukerens ernæringsstatus

Påmelding innen 25. februar. Se program og kontaktinformasjon her: KURS I KLINISK ERNÆRING

 

 


Fagdag om KOLS

november 17, 2010

Den 21. oktober arrangerte Palliativt team , sammen med Rokilde USH , Ressurssykepleienettverket og Forum for kreftsykepleie sitt lokallagen en fagdag for ansatte innen pleie og omsorg med fokus på KOLS, Fatigue og Kreativ skriving innen lindrende behandling. Det var til sammen ca 40 deltakere som fikk hentet  nytt fagpåfyll og nye måter å tenke om skriving som en del av en formidlingsform og bearbeidelse i arbeidet med alvorlig syke. De faglige innleggene kan du lese under fanen Lindrende omsorg       

 Sykepleier med spesialisering i lungesykdommer, Madlen van den Hemel (til venstre),  holdt innlegg om palliativ sykepleie til pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom- KOLS.  

Oddgeir Synnes (under) holdt foredrag om kreativ skriving og fortelling innen palliativ omsorg

Synnes er  førstelektor/stipendiat Betanien diakonale høgskole

Spesialsykepleier Liv Astrid  Faksvåg (bildet under) fortalte om pusteproblemer ved alvorlig kreftsykdom.

Deltakere og vertskap


Møte med kulturvertene

november 17, 2010

Tirsdag 16.november møttes kulturvertene ved Rokilde sykehjem for å se tilbake på hva som har skjedd siden oppstart av kulturgruppen i 2006.  Gruppen er i hovedsak den samme, men mye er endret i avdelingene. Kulturvertene har sammen med sine kolleger og ledere gjort en formidabel innstas for tilrettelegging av kultur og trivselstiltak – både avdelingsvis og fellesarrangement.  Kulturvertene har først og fremst lagt vekt på meningsylt samvær og gode stunder. Det å væresynlig  tilstede der pasientene/beboerne oppholder seg, og å skape trygghet og trivsel.

Kulturverter ved Rokilde sykehjem

Noen av kulturvertene ved Rokilde sykehjem, fra venstre: Åse Løberg Ulvund, Ingrid Morkestrand, Thelma Midtbøe, Astrid Gaupseth og Marthe Kjønnø. Kulturvertene deler erfaringer og inspirasjon til ulike tiltak med hverandre.  

Avdelingene har ukeplaner for aktiviteter og trivselstiltak. I tillegg brukes verktøy for individuell kartlegging av aktuelle tiltak for den enkelte pasient. En egen fagprosedyre for aktiviteter og trivselstiltak er utarbeidet. Verktøy, maler  og fagprosedyrer for kultur- og trivselstiltak vil bli lagt ut.


Pårørendemøte 2.november 2010

november 2, 2010

Rokilde sykehjem har i flere år arbeidet for økt brukermedvirkning, og har deltatt i et nasjonalt prosjekt om brukermedvirkning: «Med pasientens øyne». Flere forbedringsprosjekter har blitt gjennomført i den forbindelse, mye basert på intervju av pårørende: Informasjonsperm, pårørendesamtaler, intervjuundersøkelser med pårørende, økt samarbeid mellom pårørende og primærpleier er noen av tiltakene.  For ca 1,5 år siden ble det etablert et brukerråd ved Rokilde sykehjem. Brukerrådet har møter med lederteamet  4 ganger årlig, og inviterer til fellesmøte for alle pårørende 2 ganger i året, vår og høst. Årets høstmøte ble gjennomført 2.november, med pårørende og paseinter fra alle avdelinger til stede.

Felles pårørendemøte ved Rokilde sykehjem 2.11.2010

 

 


HVORDAN GI FRIVILIGHETEN NÆRING?

oktober 28, 2010

Kristiansund kommune har fått tilbud om å delta i et regionalt frivillighetsprosjekt om utvikling av en sterkere samhandling mellom frivillig sektor og kommunene, der målet er

  •        Å være et lokalt prosjekt for utvikling av mer og bedre frivillighet, i et fruktbart samarbeid mellom kommunene og frivillig sektor
  •       Å samarbeide for en sterkere samhandling mellom kommunen og frivillig sektor, slik at frivilligheten får mer forutsigbare vilkår.

I forbindelse med oppstart av dette prosjektet inviterer kulturavdelingen til et dialogmøte 16.november. Les mer her: Hvordan gi frivilligheten næring?

Møte om frivillighet


Kurs og konferanser høsten 2010

oktober 19, 2010

På nettverksbloggen for Det faglige nettverket i Møre og Romsdal er det nå lagt ut flere kurs og konferanser. Les mer på: OgBedreSkalViBli


Regionalt nettverksmøte i Åfjord kommune

oktober 14, 2010

Undervisningssykehjemmene (USH) og undervisningshjemmetjenstene (UHT)  i Midt-Norge gjennomførte  regionalt nettverksmøte 12.13. oktober i vakre omgivelser ved Stokkøya sjøsenter.  Nettverksmøtene holdes to ganger årlig, og går på rundgang i de seks vertskommunene i Midt-Norge. Denne gangen var turen kommet til Åfjord kommune som fikk status som UHT for Sør-Trøndelag for vel et år siden. Nettverket arbeider med felles problestillinger og områder for utviklingsarbeid i tråd med de sentrale føringer. Tema for denne samlingen var i hovedsak utkast til nytt strategidokument for UHS/UHT – strategi 2011-2015.  Les mer om programmet her: Program Åfjord I tillegg til deltakerkommunene deltar representanter fra høgskolene i nedslagsområdene, representaer fra fylkesmennene og Senter for omsorgsforskning. Andre aktuelle aktører inviterers etter tema.

Strandbaren Foto: Stokkøya sjøsenter

Stor takk til Laila Refsnes, prosjektleder ved UHT Åfjord for å beherske kunsten som møteleder og vert på et forbilledlig vis. Les mer om det regionale nettverket Rokilde USH her: Nettverk Midt-Norge